MØDE 2019

REFERAT AF
REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2019

Jægerspris, søndag den 26. maj 2019.

 

 

 

 

Deltagere: 36 Husarer

Dagsorden for mødet:

 1. Præsidenten byder velkommen til mødet.
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af to stemmetællere.
 4. Præsidenten aflægger Præsidiets beretning.
 5. Hovedkassereren fremlægger det reviderede regnskab
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af vicepræsident (modtager genvalg)
 8. Valg af sekretær (modtager genvalg)
 9. Valg af to interne revisorer.
 10. Fastsættelse af sted og dato for næste repræsentantskabsmøde.
 11. Valg af delegerede til Danske Soldaterforeningers Landsråd.
 12. Eventuelt.

Formanden for Gardehusarforeningen for Frederikssund og omegn, Kristian Klysner bød deltagerne velkommen til Jægerspris og Kignæshallen.

Efter Formand Kristian Klysners velkomst, blev de ledsagende ”Husarinder” sendt på en spændende ledsagertur i omegnen.

 1. Danske Gardehusarforeningers Præsident Kammerherre, Oberst Ib Hedegaard Sørensen bød de fremmødte 36 Husarer velkommen til repræsentantskabsmødet. Præsidenten roste GHF Frederikssund og omegn for, at de havde formået, at stable to store arrangementer på benene, først stiftelsesfesten den 22. februar og nu repræsentantskabsmødet.
 2. Knud Rasmussen blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt indkaldt. Der var indkaldt i ”Gardehusaren” marts 2019, samt ved offentliggørelse primo marts på DGHFs hjemmeside; altså mindst 14 dage før afholdelse af repræsentantskabsmødet. Mødet var derfor lovligt indvarslet. Den meddelte dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne.
 3. Præsidiet foreslog Ole Pedersen og Henrik Schelde som stemmetællere. Begge blev valgt.
 4. Præsidenten aflagde præsidiets beretning for 2018/2019. Se præsidiets årsberetning i sin helhed på hjemmesiden: www.danskegardehusarforeninger.dk (meddelelser fra præsidiet). DGHF ønsker at hylde soldaterne for deres arbejde. DGHF vil arbejde for at tilvejebringe økonomiske midler, som kan kanaliseres ud til støtte for fysisk og psykisk sårede soldater. Der er i år tilført penge til formålet

fra en nedlagt fond (kammerherre Dinesens Fond). Den 12. maj 2019 var der Husarudflugt til København, 87 Husarer og ledsagere deltog i udflugten. Det blev en stor succes. Foreningsåret har været præget af medlemstilbagegang, der arbejdes hårdt på at stabilisere medlemstallet. Det er præsidiets holdning at DGHF, fortsat skal medvirke i arbejdet med Danske Soldaterforeningers Landsråd. DGHF samarbejder uændret med Sjællandske Livregiments Soldaterforening (SJLR) om udgivelse af bladet. Vi har tilbudt regimentet, at kunne anvende bladet som hidtil. Præsidiet noterer sig et nogenlunde konstant brug af hjemmesiden. DGHF ser det som en vigtig opgave at støtte og samarbejde med SJLR Soldaterforening. Samarbejdet udmøntes generelt om bladudgivelse i Bladudvalget.

 1. Hovedkasserer Henning Terndrup fremlagde de reviderede regnskaber for 2018. På trods af ekstraordinære udgifter til kontorhold/regnskab på kr. 22.500,-  blev årets resultat kr. 27.246,68. Repræsentantskabet godkendte Årsregnskabet 2018. Dinesens mindelegat er nedlagt i 2018, beløbet kr. 7.777,61 er overført til Veteranhjælps konto. Kontingentet blev fastholdt på det nuværende kr. 300,-  om året.
 2. Der er ingen indkomne forslag
 3. Vicepræsident Hans Christian Nielsen modtog genvalg. Valget er for en to årig periode.
 4. Sekretær Henning Terndrup modtog genvalg. Valget er for en to årig periode.
 5. På valg som interne revisorer var Erik Jensen og Per Mygind. Begge modtog genvalg.
 6. Maribo Amts Gardehusarforening, vil være vært ved næste repræsentantskabsmøde i 2020. Datoen er endnu ikke fastsat.
 7. På valg som delegerede til Danske Soldaterforeningers Landsråd var:

Sjælland og øerne, Erik Jensen.

Jylland, Carl Jürgen Bock

Fyn, Henning Terndrup

Alle tre blev valgt.

 1. Det er vigtigt at vi holder god kontakt til de nye medlemmer. Lokalforeningerne tager kontakt til de nye medlemmer, så de hurtigt får et tilhørsforhold til vores forening. Men det er også vigtigt at holde kontakten til de gamle medlemmer. Indmeldelse skal være så ukompliceret som muligt. Freddy sender altid nye medlemslister frem, de nye medlemmer er fremhævet i rødt. Silas Mortensen, vores redaktør på ”Gardehusaren” har planer om at flytte til USA. Det forventes at redaktøren kan redigere bladet fra USA. Fremover vil der blive arrangeret flere større fællesarrangementer for medlemmerne af DGHF med ledsagere. Et kommende arrangement vil blive Vest for Storebælt.

Dirigenten nedlagde herefter sit hverv og overdrog ordet til præsidenten, som takkede alle for et velgennemført møde.

 

Ref.: IHS/HT