INTRODUKTION

HUSARER AXELTORV 1962

 

 

 

 

Livgarden til Hest’s navne gennem årene:
Livgarden til Hest blev oprettet januar 1661,lige efter enevældens indførelse. Eskadronernes antal skiftede gennem tiderne, ligesom tilknytningen til Den Kongelige Livgarde til Fods.
I 1763 var Hestgarden sammenlagt med Den Kongelige Livgarde til Fods, i 1765 udskilt af Den Kongelige Livgarde til Fods, men igen i 1767 sammenlagt med Den Kongelige Livgarde til Fods. Samme år igen udskilt af Den Kongelige Livgarde til Fods. Den 22. maj 1771 blev den opløst, det var i Struensees regeringstid, så da han var faldet, og gjort et hoved kortere,blev Den Kongelige Livgarde til Hest igen genoprettet den 27. maj 1772.                                                                        

Den 28. april 1842 blev Livgarden til Hest formeret i én eskadron, der under navnet ”Garden til Hest” annekteredes Gardehusardivisionen, bestående af to eskadroner. Armeebefaling den 18. april 1843: ”Vi ville, at Vor Livgarde til Hest og den Samme annecterede Garde-Husar- Division i Fremtiden skal benævnes: ”den kongelige Garde til Hest”, af hvilken den ene Escadron Livgarde til Hest uforandret beholder denne Benævnelse”.                           

Gardehusardivisionen beholdt sit navn. Det var i øvrigt samme dag, at Kavalerisabel Model 1843 blev approberet ved en kongelig resolution. Kongelig Resolution den 15. marts 1854: ”Den kgl. Garde til Hest ophæves som saadan, og de under samme hidtil bestaaende Dele, nemlig den Kgl. Livgardeescadron og Gardehusardivisionen organiseres som særskilte Afdelinger, den førstnævnte under Navnet:” den Kgl. Livgarde til Hest”.

Armebefalingen den 22. oktober 1855 lød: ”at Gardehusardivisionen og det genoprettede 1. Dragonregiment paa 2 Eskadroner opløses som særlige Troppeafdelinger fra den 1. April 1856 og samles i et Regiment under Navnet ”Husarregimentet”. Den 16. februar 1857 lød kundgørelse for Armeen at: ”H.M. Kongen, under den 9. d.m. har resolveret, at Husarregimentet gives navnet ”Gardehusarregimentet”. Dette navn har regimentet stadig i dag. Efter krigen i 1864 skulle der spares, og den 31. maj 1866 blev Den Kongelige Livgarde til Hest reelt opløst, dette til kongen Christian IX’s store sorg. Han havde tjent i Den Kongelige Livgarde til Hest fra 1835 til 1853, i alt over 18 år. Den 26. maj forlagde Majestæterne residensen fra Amalienborg til Fredensborg Slot, og Den Kongelige Livgarden til Hest inddrog Kongevagten for sidste gang. Den 28. maj resolverede Kongen, Christian den IX, at: En Ritmester af 1. Klasse udtraadte, og tre af fire Sekondløjtnanter af Nummer og gik á la suite. Den fjerde Sekondløjtnant og to Premierløjtnanter blev forsat til Gardehusarregimentet, der var garnisoneret i Kø- benhavn, den ene gik kort tid efter til 4. Dragonregiment i Næstved. Auditøren var den samme som for Den Kongelige Livgarde til Fods. Underlægen blev anvendt efter Stabslægens bestemmelser. Regimentsdyrlægen blev forsat til 4. Dragonregiment. Sadelmageren og beslagsmeden tog deres afsked. De fleste af de 18 underofficerer og trompeterer tog også deres afsked, en kvartermester blev skriver ved Generalinspektoratet for Kavaleriet, en trompeter blev forsat til Gardehusarregimentet, en anden trompeter blev forsat til 5. Dragonregiment i Randers. Det tjenstgørende mandskab inklusive 17 færdiguddannede rekrutter blev hjemsendt og alt hjemsendt mandskab blev overført til Gardehusarregimentet, sammen med Hestgardens arkiv. Den 28. maj 1866 lod Christian den IX Den Kongelige Livgarde til Hest sig præsentere for sidste gang. Garden skulle stå i Ridehuset klokken 10.00 til fods i vagtmæssig påklædning. Kongen takkede Den Kongelige Livgarde til Hest for dens tro tjeneste, og udtalte, at det kun var ”højere Statshensyn” der havde foranlediget, at han havde givet sit minde til nedlæggelsen. Desuden befalede Kongen, at Gardens personale skulle samles til afsked forinden adskillesen, dette skete ved et måltid, hvori deltog officerskorpset, underofficererne, mellemstaben og de menige. Der herskede en alvorlig og værdig stemning under dette afskedsmåltid. Våben og udrustning blev afleveret til Arsenalet, sadeltøj, uniformer med mere til det militære Varedepot og kaserneinventaret til Kasernedirektoratet. Kyrasser, hjelme og pallasker kom sammen med uniformerne senere til Tøjhusmuseet. Pistolerne Model 1848, Kronborg, blev overført til Gardehusarregimentet, og der stemplet med Gardehusarregimentets udleveringsstempel: GHR og nummer, samtidig med at det gamle udleveringsstempel: L G t H blev overstreget. Af de 129 stamheste blev hovedparten, 69, afleveret til Artilleriet, 23 til 4. Dragonregiment og 21 til Gardehusarregimentet, 16 blev overført som tjenesteheste for stabsofficerer. Artilleriet overtog Hestgardekasernen i Frederiksholms Kanal, så nogle af de til Artilleriet overførte heste, må have følt sig hjemme i deres gamle stald. I bogen ”Dansk Soldatersprog til Lands og til Vands” af Karl Larsen fra 1895 står: ”de ved Hærloven af 1867 ophævede Hestgardere kaldes med deres ‘gule’ Kyradser og ‘gule’ Skindbukser de ‘gule’ Kanariefugle”. Men det ændrede ikke på, at Hestgarden blev opløst den 31. maj 1866. Vagtmester Danstrup, Dannebrogsmand, i uniform model 1848, som Hestgarden var iklædt til garnisonstjenesten og som udgangsuniform, ligesom Fodgarden.

 

HUSARMUSIK

TROMPETER KORPS

http://tinyurl.com/j5cus6f 

LANGELAND 2016

http://www.forsvaret.tv/#!/video/D60AC681 

Ridestævne i Næstved 1947