GENERALFORSAMLING 2019

GENERALFORSAMLING 2019

Generalforsamling afholdt den 20. marts 2019 på Sandholmgaard Birkerød.

 

Bestyrelsen ekskl. Søren Silving var mødt. Havde meldt afbud.

Derudover var mødt 6 hjemsendte husarer.

 

Vi startede kl.18:00 med spisning og gik kl.19:30 til generalforsamlingen.

Fanen blev ført ind.

 

Punkt 1.

Formanden bød velkommen og foreslog Svend Erik Petersen som dirigent

Svend Erik blev enstemmigt valgt og modtog valget. Han startede med at konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt iht. vedtægterne og derfor lovlig og beslutningsdygtig.

Dagsorden i henhold til vedtægternes paragraf 14.

Punkt 2.

Herefter gav dirigenten ordet til formanden, der startede med at der blev udråbt 3 gange hurra for H.M. Dronningen.

Derefter mindedes vi de husarer, der var overgået til Ryes brigade, med 2 minutters stilhed.

Efter dette aflagde formanden bestyrelsens beretning for det forgangne år

Beretningen blev godkendt med applaus.

Punkt 3.

Kassereren aflagde regnskab.

Regnskabet blev godkendt.

Der var et enkelt spørgsmål, om ikke regnskabet kunne udsendes til medlemmerne inden generalforsamlingen.

I henhold til vedtægternes §12 står der at kassereren fører en kassebog og et medlemskartotek. Og skal hvert år inden generalforsamlingen aflevere regnskabet til revisorerne, der skal have det behørigt revideret.

Regnskabet bliver lagt på hjemmesiden, så man kan læse det der.

Punkt 4.

Behandling af indkomne forslag. Der var ingen forslag.

Punkt 5.

Valg til bestyrelsen. På valg var Jan van Deurs, Søren Silving og Peter Madsen. Alle var villige til genvalg og blev valgt med applaus.

Punkt 6.

Valg af faneløjtnant. Finn Nielsen var villig til genvalg og blev valgt med applaus.

Punkt 7.

Valg af revisor. Jørgen Bech var villig til genvalg og blev valgt med stort applaus.

Punkt 8.

Under eventuelt lagde formanden et godt ord ind for arrangementet som afholdes af Danske Gardehusarforeninger den 12. maj 2019.

Formanden uddelte herefter tegn og hædersbeviser. Jørgen Jensen blev tildelt 50 års tegn og Peter Madsen blev tildelt Tak og Ære. Der blev efterfølgende taget billeder.

Fanen blev ført ud. 

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 20:36.

SANDHOLMGÅRD

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling 2018.

 

 

Generalforsamlingen 2018 blev afholdt den 14. marts 2018 på foreningens domicil, Sandholmgård.

 

Der var mødt 12 medlemmer.

Før generalforsamlingen blev der serveret fest-smørrebrød med øl og snaps.

 

Herefter blev fanen ført ind, og der blev udråbt et 3- foldigt leve for Dronningen.

Herefter mindedes forsamlingen, de af vore venner og kammerater, som i det forløbne år er fortsat til Ryes Brigade – nemlig: Egon Lyng Madsen, Pauli Kofoed, Eggert Nielsen, Jørgen Jensen og Anker Olsen

Der blev der uddelt hæderstegn til:

 

Kira Johanne Bech                                                     10 år.

 

Poul Schjellerup                                                         65 år.

De der ikke deltog, vil ikke modtage deres tegn - tildeling kræver fremmøde.

Så blev vor formand Jan van Deurs kaldt frem og fik overrakt De Danske Gardehusarforeningers største hæderstegn nemlig TAK OG ÆRE.

Næstformanden takkede Jan for hans store arbejde for foreningen igennem mange år. Herefter blev TAK OG ÆRE overrakt Jan. 

Formanden takkede og kvitterede med en erkendtlighed til de fremmødte.

 

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren aflægger regnskab samt fremlægger budget. 
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg til bestyrelsen efter valgliste.
  6. Valg af Fanebærer og Faneløjtnant.
  7. Valg af revisor og revisor suppleant.
  8. Eventuelt.

1. Valg af dirigent.

 Søren Silving blev valgt.

 

Søren takkede for valget og kunne efterfølgende konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

 

2. Formandens beretning.

Jan kunne fortælle, at dagen i dag faktisk var vores stiftelsesdag for 106 år siden.

I februar måtte vi desværre aflyse romsmagningen grundet for få tilmeldinger.

Repræsentantskabsmødet blev afviklet i Maj. Formand og næstformand deltog og i 2018 er det så vores tur til at afholde dette møde.

Repræsentantskabsmødet 2018 afholdes i Helsingør den 26. maj 2018, se indkaldelse i Gardehusaren nr. 1/2018.

Fugleskydningen blev desværre også aflyst. Dette skyldes bl.a. de skærpede regler for skydning. Bestyrelsen har valgt ikke at afholde fugleskydningen i 2018.

Vores årlige bowlingaften blev afholdt og der deltog hele 27, en rigtig god aften.

Kaj har været afsted med fanen både til modtagelse af dronningen i Helsingør og til veterandag i Karlebo.

Vi og Frederikssund afdeling er begyndt at samarbejde omkring afholdelse af

arrangementer, lad os se hvordan det kommer til at gå i den kommende tid.

Bestyrelsen skal have et møde mere med Frederikssund i april 2018.

Alle var positive over at vores forening blev bemærket pga. det store antal besøgende på vores hjemmeside, i alt 125.000 indtil nu.

Beretningen blev herefter godkendt af forsamlingen.

 

3. Årsregnskab.

Eric gennemgik regnskabet. 

Der var spørgsmål omring hvor meget foreningen ville komme til at hæfte for ifm. afviklingen af repræsentantskabsmødet i maj.

Formanden oplyste, at vi ville komme til at skulle betale for guiden til dameturen og evt. andre mindre udgifter. Udgifter til forplejning og lokaleleje bliver betalt af deltagerne selv.

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

4. Indkomne forslag.

Bestyrelsen fremlagde ændringsforslag til vedtægternes §14. Forslaget omfattede kun den del der havde med dagsorden for generalforsamlingen at gøre.

 

§ 14 har herefter følgende ordlyd:

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes i begyndelsen af hvert år i

Nordsjælland og Indvarsles gennem annonce i Gardehusaren.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 

          1.     Valg af dirigent.

          2.     Formandens beretning.

          3.     Kassereren aflægger regnskab.

          4.     Behandling af indkomne forslag.

          5.     Valg til bestyrelsen efter valgliste.

          6.     Valg af Fanebærer og Faneløjtnant efter valgliste.

          7.     Valg af 2 revisorer efter valgliste.

          8.     Eventuelt.

Det blev samtidig besluttet af forsamlingen, at punkterne 5 – 6 – 7 og 8 efterfølgende blev brugt under denne generalforsamling.

5. Valg til bestyrelsen efter valgliste.

Kaj Andersen, Jan Lindhard Petersen og Jørgen Jensen var på valg og alle villige til genvalg.

Kaj, Jan og Jørgen blev alle genvalgt.

 

6. Valg af Fanebærer og Faneløjtnant efter valgliste.

Kaj Andersen var på valg og blev genvalgt.

 

7. Valg af 2 revisorer efter valgliste.

Finn Nielsen blev foreslået og efterfølgende valgt.

 

8. Evt.

Søren oplyste forsamlingen om, at alt kunne der tales om, men der kunne intet vedtages.

 

Herefter var der ikke yderligere til dette punkt og generalforsamlingen blev afsluttet.

 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20.30

___________________________________________________________________________

For referat Søren Silving

Redigeret af webmaster