GENERALFORSAMLING 2020

Generalforsamlingen blev afholdt den 12. august 2020 på Sandholmgaard. Vi startede kl.18 med spisning og gik derefter til generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen, der var afbud fra Peter Madsen, var mødt. Derudover var mødt revisor, faneløjnant og revisor samt Ib Fabricius med hustru.

 

Fanen blev ført ind.

 

Formanden uddelte herefter tegn og hædersbeviser. Ib Fabritius blev tildelt 25 års tegn og Søren Silving modtog foreningens æressabel. Der blev efterfølgende taget billeder.

 

 

  1. 1.    Valg af dirigent.

Formanden bød velkommen og foreslog Søren Silving som dirigent.

 

Søren blev enstemmigt valgt og modtog valget.

 

Søren startede med at konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt iht. vedtægterne og derfor lovlig og beslutningsdygtig.

 

  1. 2.    Formanden aflægger beretning.

Formanden kunne oplyse at GHF Frederiksborg ville fremsende beløb til veteranarbejder under DGHF. Dette var alle i forsamlingen tilfredse med og der vil blive fremsendt 50 kr. for 20 medlemmer, i alt 1.000 kr.

 

Da der ikke var nogen spørgsmål, blev beretningen godkendt.

 

  1. 3.    Kassereren aflægger regnskab.

 

Eric gennemgik regnskabet for foreningen som udviste et underskud på 8.669,56 kr. dette skyldes primært underskud på forskellige arrangementer.

Herefter var der enkelte spørgsmål om bl.a. indtægten 73 kr. ved slag af T-shirt, spørgsmålene blev besvaret til forsamlingens tilfredshed

 

Regnskabet blev godkendt.

 

 

  1. 4.    Behandling af indkommende forslag.

Der var ingen forslag.

 

  1. 5.    Valg til bestyrelsen.

På valg var Eric Saugman og Svend-Erik Pedersen, begge var villig til genvalg og blev

genvalgt med applaus.

 

  1. 6.    Valg af Fanebærer og faneløjnant.

Dette skal først ske i 2021 jf. valglisten.

 

  1. 7.    Valg af revisor og revisor suppleant.

Dette skal først ske i 2021 jf. valglisten.

Bestyrelsen blev anmodet om at undgå, at både revisor og revisorsuppleant er på valg samme år.

 

Dette medgav bestyrelsen også ikke var hensigtsmæssigt og vil finde en løsning inden generalforsamlingen 2021.

 

  1. 8.    Eventuelt.

Søren oplyste at der kunne tales om alt men intet kunne vedtages.

 

Finn, foreningens faneløjnant, takkede for deltagelsen i hans fødselsdag.

 

Svend-Erik talt om jubilarstævnerne og deltagelse i disse, det skal man huske for det er en rigtig god dag i Slagelse.

 

Da ikke andre ønskede ordet gav dirigenten ordet til formanden som takkede for god ro og orden under generalforsamlingen.

 

Fanen blev ført ud og generalforsamlingen 2020 var herefter afsluttet.