VEDTÆGTER GHF FREDERIKSBORG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

§1

Foreningens navn er Gardehusarforeningen Frederiksborg og dens hjemsted er Nordsjælland. Foreningens formål er at styrke kammeratskabsfølelsen samt vække og vedligeholde kærligheden til Regenten, Fædrelandet og Gardehusarregimentet, hvilket søges opnået ved sammenkomster, foredrag og lignende. Foreningen er upolitisk, og det er forbudt at drøfte politik ved dens møder og sammenkomster.

§2

Som medlemmer kan optages gardehusarer, der har aftjent deres værnepligt som gardehusar, stået i nummer ved Gardehusarregimentet, eller som har gjort tjeneste ved Gardehusarregimentet som befalingsmænd og ligestillede.

Medlemmer, overflyttet fra andre Gardehusarforeninger, bevarer deres medlems- anciennitet i foreningen, når fornøden skriftlig dokumentation fra den fraflyttede forening forelægges.

Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen og udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren inden hvert års 1. januar.

§3 

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, men hertil kan kun sådanne gardehusarer udnævnes, der på særlig måde har gjort sig fortjent overfor foreningen.

Æresmedlemmer har samme rettigheder som foreningens øvrige medlemmer, men betaler intet kontingent.

§4

Ved optagelse i foreningen udleveres der den pågældende et emblem til fremstillingspris samt et eksemplar af foreningens vedtægter.

Kontingentet fastsættes af præsidiet og opkrævers på mest hensigtsmæssige måde.

Restance medfører tab af medlemskab. Genindtræden kan, hvis det billiges af bestyrelsen, finde sted, når restancen er betalt.

Efter 10, 25, 40, 50, 60, 65 og 70 års medlemskab ombyttes de pågældende medlemmers emblem, respektive æresemblem, med 10, 25, 40, 50, 60, 65 eller 70 års emblem. Medlemmer, der har gjort sig særlig fortjent, kan af bestyrelsen hædres med foreningens æres emblem. Ved bortgang eller udmeldelse afleveres diverse emblemer til foreningen.

§5

Når et medlem forsætlig modarbejder foreningens interesser, ved sin optræden skader foreningens gode omdømme eller på anden måde findes uværdig til at være medlem af foreningen, kan bestyrelsen udelukke medlemmet fra møder og sammenkomster og på den førstkommende generalforsamling, stille forslag om medlemmets eksklusion, men denne skal dog, for at være gyldig, vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Et ekskluderet medlem kan kun genoptages ved en generalskabsbeslutning, Bestyrelsen kan nægte optagelse i foreningen, af gardehusarer hvis omdømme er af en sådan art, at deres optagelse i foreningen skønnes at ville skabe uro i og om den.  En sådan optagelsesnægtelse skal forelægges den førstkommende ordinære generalforsamling.

Udmeldte, slettede og ekskluderede medlemmer har intet krav på foreningen.

§6

Ved foreningens sammenkomster bæres emblemet. Udeladelse heraf medfører bøde, fastsat af bestyrelsen.

 §7

Foreningen er medlem af Danske Gardehusarforeninger og repræsenteres i denne ved bestyrelsen.

§8

Bestyrelsen består af maksimalt 9 medlemmer, der konstituerer sig ved 1. bestyrelsesmøde efter hvert års ordinære generalforsamling, med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. 

§9

Bestyrelsen er én for alle og alle for én ansvarlige for foreningens midler, der frugtbargøres på betryggende måde.

§10

Foreningen tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Foreningens midler administreres af kassereren, der alene kan råde over foreningens midler.

§11

Stk.1 Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Dog mindst 4 gange årligt.

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden. Sekretæren fører en forhandlingsprotokol over alle møder.

Formanden drager omsorg for udførelsen af bestyrelsens beslutninger. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

Ved afstemning gælder almindeligt stemmeflertal.  Ved lige stemmetal er formandens stemme afgørende.

Stk. 2 Bestyrelsen er bemyndiget til, at repræsentere foreningen ved jubilæer, runde fødselsdage mv. De nødvendige udgifter skal forlods være aftalt i bestyrelsen.

§12

Kassereren fører en kassebog og et medlemskartotek og skal hvert år inden generalforsamlingen aflevere regnskabet til revisorerne, der skal have det behørigt revideret.

Til afholdelse af kassererens repræsentationsudgifter, kontorhold og lignende, kan der ydes ham en godtgørelse efter bestyrelsens skøn.

§13

Bestyrelsen bidrager til, at afdøde medlemmers begravelse/bisættelse foregår under højtidelige former.

Såfremt det ønskes af de efterladte, skal foreningens fane altid være til stede sammen med en båredekoration med signerede bånd med teksten Gardehusarforeningen Frederiksborg, og, hvis det ønskes, bæres afdøde til graven af foreningsmedlemmer. 

 §14

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes i begyndelsen af hvert år i Nordsjælland og indvarsles gennem annonce i Gardehusaren.

 

Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 

 

      1.  Valg af dirigent.

      2.  Formandens beretning.

      3.  Kassereren aflægger regnskab.

      4.  Behandling af indkomne forslag.

      5.  Valg til bestyrelsen efter valgliste.

      6.  Valg af fanebærer og faneløjtnant efter valgliste.

      7.  Valg af 2 revisorer efter valgliste.

      8.   Eventuelt.

§15

Generalforsamlingen vælger bestyrelse, 9 medlemmer, der vælges for 3 år ad gangen.

Bestyrelsen fremlægger til generalforsamlingen en valgliste, hvor det fremgår hvilke medlemmer af bestyrelsen der er på valg ved årets generalforsamling.

Der vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen, og 1 fanebærer og 1 faneløjtnant for 3 år ad gangen. Alle kan genvælges.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

§16

Ved alle afstemninger gælder almindeligt stemmeflertal med undtagelse af de i disse vedtægters paragraffer 5, 19 og 20 nævnte tilfælde. Skriftlig afstemning skal finde sted såfremt eet medlem med begrundelse forlanger det.

§17

Ordinær og ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

§18

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§19

Forslag til vedtægtsændringer skal være tiltrådt af mindst 10 medlemmer og kan kun vedtages med 2/3 af de mødte stemmer.

§20

Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse på en ordinær generalforsamling, hvor ¾ af de fremmødte medlemmers stemmer skal være for en opløsning, og efter behandling på en ekstraordinær generalforsamling, der tidligst må afholdes 10 dage efter den ordinære, og hvor stemmeflerhed skal være for opløsning.

Ved eventuel opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om fordelingen af foreningens midler.

Alle tidligere vedtægter sættes herved ud af kraft.

ooooOoooo

Ændret på den ordinære generalforsamling den 14. marts 2018.

Opdateret 14 marts 2018

 

 

 

 

  

                     

 

 

 

20. maj 2017 

 

Fællesvedtægter for Danske Gardehusarforeninger*   

  

Indhold: 

Navn og hjemsted 

Formål 

Struktur 

Medlemmerne  

Gardehusarforeningerne 

Repræsentantskabet 

Præsidiet 

Æresmedlemmer 

Vedtægtsændringer Opløsning / Udmeldelse 

  

Navn og hjemsted 

§ 1 

Stk. 1. Organisationens navn er "Danske Gardehusarforeninger" - i det følgende forkortet til DGHF.  

Stk. 2. Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik er protektor for DGHF 

Stk. 3. Organisationen er oprettet og drives som en forening. Foreningen udgøres af medlemmer, som kan være organiseret i gardehusarforeninger (forkortet GHF) eller i mindre interessegrupper. 

Stk. 4. DGHF's hjemsted er Gardehusarregimentets garnison.  

_____________________________________________________________

  

Formål  

§ 2 

DGHF’s formål er: 

- at fastholde og styrke alle gardehusarers samhørighed og forbindelse til Gardehusarregimentet (GHR).   

- At yde en aktiv indsats for at støtte GHR´s veteraner.   

- At virke for at DGHF fremstår troværdigt som samarbejdspartner og i offentligheden.  

- At formidle information igennem medlemsbladet ”Gardehusaren” og via Internettet. 

- At styrke og udvikle samarbejdet inden for organisationen. 

- At samarbejde med andre soldaterforeninger og derved støtte Forsvaret til gavn for GHR og medlemmerne. 

- At styrke sammenholdet blandt medlemmerne ved uddeling af hæderstegn og anden belønning.  

- At formidle bidrag og donationer fra medlemmer, sponsorer, fonde m.fl. til gavn for Gardehusarregimentet, Antvorskov Kaserne, tjenestegørende eller hjemsendte gardehusarer eller til formålsbestemt anvendelse. Og at placere tildelte økonomiske midler på separat bankkonto indtil den formålsbestemte anvendelse kan finde sted; samt at udarbejde separat regnskab for disse midler.  

_____________________________________________________________

  

Struktur  

§ 3   

DGHF er opbygget således:  

1. Medlemmerne  

2. Lokale gardehusarforeninger.  

3. Repræsentantskabet. 

4. Præsidiet. 

_____________________________________________________________

  

Medlemmerne  

§ 4 

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, der har været eller er gardehusar eller har været tjenestegørende med regimentsmærket ved regimentet.  

Stk. 2. Medlemmerne optages i DGHF og administreres her. Oplysninger om medlemmerne systematiseres af Forretningsudvalget (ved Forretningsføreren) med henblik på at oprette og ajourføre adresselister, formidle levering af bladet samt opkræve kontingent (Hovedkassereren). 

Stk. 3. Indmeldelse sker skriftligt til et medlem af Forretningsudvalget, i en gardehusarforening eller via Internettet med en indmeldelsesblanket.  

Stk. 4. Medlemmerne opfordres til at blive optaget i en lokal GHF, idet der kun heri kan opnås afgørende indflydelse på repræsentantskabets beslutninger (stemmeret). 

Stk. 5. Indsigelse imod et medlemskab skal ske skriftligt til DGHF (Præsidenten) eller til formanden for GHF.                                                                            

Stk. 6. Udmeldelse skal ske skriftligt til Forretningsføreren og vil have virkning fra 1. januar. Der refunderes ikke kontingent. 

Stk. 7. Kontingentets størrelse fastsættes på Repræsentantskabsmødet. 

Stk. 8. Blandt medlemmerne kan udpeges æresmedlemmer, som bevarer medlemsrettighederne uden at betale kontingent, se § 7. 

Stk. 9. Medlemmernes rettigheder og demokratiske indflydelse sikres ved fuld mulighed for at deltage i det årlige Repræsentantskabsmøde. 

Stk. 10. Medlemmerne kan forelægges principielle spørgsmål ved urafstemning, hvor det måtte besluttes i Præsidiet.  

_____________________________________________________________

 

Gardehusarforeningerne (GHF)  

§ 5 

Stk. 1. GHF er DGHF`s organisatoriske enheder, som selv fastsætter deres vedtægter i overensstemmelse med Fællesvedtægten og de dertil hørende administrative bestemmelser. Såfremt medlemstallet taler for at ændre GHF status eller GHF ikke kan konstituere sig, kan den oprette sig som en afdeling. Beslutningen om dette meddeles til Præsidenten snarest efter GHF generalforsamling og før en ekstraordinær generalforsamling.  

Stk. 2. Det er GHF primære opgave at identificere og udbygge de traditionsbærende elementer i foreningslivet og at arbejde for fastholdelsen af medlemmernes foreningsidentitet. 

Stk. 3. GHF har ansvaret for faner og andre traditionsbærende effekter. En fane kan overdrages til Præsidiet i tilfælde af en GHF nedlæggelse. 

Stk. 4. Som medlemmer af DGHF optages GHF med mindst 15 medlemmer, hvis vedtægter kan godkendes af Præsidiet. 

Stk. 5. Nærværende fællesvedtægt for DGHF og de dertil knyttede administrative retningslinjer, der skal sikre et godt samarbejde mellem DGHF og GHF, er gældende for alle GHF. 

Stk. 6. GHF sikres medbestemmelse i alle fælles anliggender gennem stemmeberettigede delegerede i repræsentantskabet og i samarbejdet med præsidiet ved udformning af administrative retningslinjer. GHF er også medlemmernes mulighed for at opnå indflydelse i DGHF øverste myndighed (se § 6, stk. 1). 

Stk. 7. Til dækning af GHF udgifter betaler DGHF et årligt beløb eller meddeler en dispositionsramme, hvis størrelse fastsættes på det årlige repræsentantskabsmøde på grundlag af de enkelte foreningers medlemstal og DGHF samlede medlemstal pr. 1. januar. Forretningsudvalget (Hovedkassereren) forestår de regnskabsmæssige pligter og anviser GHF de økonomiske midler.  

Stk. 8. Såfremt GHF ikke kan konstituere sig med en bestyrelse, kan foreningen lade førstkommende generalforsamling beslutte at overgå til status af en ”Gardehusarafdeling” (GHA). Afdelingen kan udgøres af en gruppe medlemmer, som ønsker at holde sammen i et interessefællesskab (eksempelvis skydning, fugleskydning, bowling, tilbagevendende sociale arrangementer, periodiske udflugter etc.). GHA udpeger en leder, som oplyser DGF præsident om GHA oprettelse, formål og deltagerkreds.  

Stk. 9. En GHA kan videreføre traditioner fra GHF og opretholde anvendelsen af fanen mv. efter godkendelse af Præsidiet. 

_____________________________________________________________

  

Repræsentantskabet  

§ 6 

Stk. 1. Repræsentantskabet er DGHF øverste myndighed, og dets beslutninger er bindende for Præsidiet og GHF. 

Stk. 2. Repræsentantskabet består af et antal medlemmer fra hver GHF, der udøver stemmeret således: 

- Ved repræsentation af indtil 100 medlemmer: 2 stemmer 

- Ved repræsentation af indtil 200 medlemmer: 3 stemmer - Ved repræsentation af indtil 300 medlemmer: 4 stemmer og så fremdeles således, at repræsentation af eksempelvis 501 medlemmer giver 7 stemmer. 

Stk. 3. En GHF kan maksimum mønstre 10 stemmer, hvorefter stemmerne antalsmæssigt overføres til den næststørste forening og så fremdeles.  

Stk. 4. Ethvert medlem kan deltage i repræsentantskabsmøderne uden stemmeret. 

Stk. 5. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i maj måned og indkaldes af Præsidiet i ”Gardehusaren" med mindst 14 dages varsel med følgende dagsorden

                 

1. Præsidenten byder velkommen.

 

2. Valg af dirigent.

 

3. Valg af 2 stemmetællere.

 

4. Præsidenten aflægger Præsidiets beretning.

 

5. Hovedkassereren fremlægger det reviderede regnskab, herunder redegørelse for "Gardehusaren”s og fondes økonomi og foreslår kontingent til godkendelse for DGHF.

 

6. Behandling af indkomne forslag.

 

7. Valg af præsident i lige år.

 

8. Valg af vicepræsident i ulige år.

 

9. Valg af hovedkasserer i lige år.

 

10. Valg af sekretær i ulige år.

 

11. Valg af 2 interne revisorer.

 

12. Fastsættelse af sted og dato for næste repræsentantskabsmøde

 

13. Valg af delegerede til Danske Soldaterforeningers Landsråd

 

14. Eventuelt. Præsident, Vicepræsident, Hovedkasserer og Sekretær kan genvælges.

 

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være Præsidiet skriftligt i hænde inden den 15. april. 

  

Alle afgørelser på repræsentantskabsmøderne træffes ved simpel stemmeflerhed, dog at vedtagelse af vedtægtsændringer og opløsning kræver 2/3 majoritet af de fremmødte delegerede. 

  

Afstemningen er skriftlig for punkterne 7, 8, 9, 10 og 11 og udøves på stemmesedler udleveret inden hver afstemning til de stemmeberettigede, såfremt der er flere kandidater end de af Præsidiet foreslåede. 

  

Såfremt blot en delegeret ønsker skriftlig afstemning under andre dagsordenpunkter, skal dette finde sted. 

  

GHF er selv ansvarlig for afholdelse af udgifterne ved medlemmernes deltagelse i repræsentantskabsmødet. 

  

Medlemmer uden stemmeret afholder selv udgifter til deltagelse i repræsentantskabsmøder. 

 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes på foranledning af Præsidiet. Indkaldelse skal ske med 14 dages skriftligt varsel. 

_____________________________________________________________

  

  

Præsidiet **)  

§ 7 

Præsidiet består af en præsident, en vicepræsident, en hovedkasserer og en præsidiesekretær (alle vælges af Repræsentantskabet) og formændene for gardehusarforeningerne. 

  

Præsidenten kan ikke samtidig være formand i en GHF. 

  

Præsidenten eller i hans sted Vicepræsidenten leder forhandlingerne under præsidiemøder og i tilfælde af stemmelighed er Præsidentens subsidiære Vicepræsidentens stemme afgørende. 

  

Præsidiets beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. 

  

Præsidiet er bundet af Repræsentantskabets beslutninger og udøver sin myndighed under ansvar over for Repræsentantskabet. Præsidiet forestår det løbende samarbejde med GHF og udarbejder retningslinjer for dette samarbejde.  

 

Vicepræsidenten varetager medlemsinteresser, hvor disse ikke er tilknyttet en GHF. 

  

Præsidiet forestår udgivelsen af "GARDEHUSAREN", der er medlemsblad for GHF og tjenestestedsblad for GHR. 

  

Præsidenten er bladchef for "GARDEHUSAREN". Præsidenten nedsætter et bladudvalg, som har den daglige ledelse af bladet. Der ansættes en redaktør, som er ansvarlig for alt DGHF/GHF information i bladet. 

  

Præsidiet er ansvarligt for DGHF økonomi og administration af såvel drifts- som fondsmidler.  

 

Forretningsudvalget, som udgøres af Præsidenten, Vicepræsidenten, Præsidiesekretær, Hovedkassereren og Forretningsføreren, udgiver efter Præsidiets godkendelse relevante administrative bestemmelser (STÅBI), som lægges på hjemmesiden. 

  

De valgte revisorer reviderer årsregnskabet for DGF. 

  

Præsidiet holder normalt tre møder om året. Et forårsmøde, et efterårsmøde og et møde på GHR årsdag. 

  

Præsidiet tegnes af Præsidenten, der kan give prokura til Vicepræsidenten og Hovedkassereren. 

  

Ingen medlemmer af Præsidiet får honorar, men for deltagelse i præsidie- og repræsentantskabsmøder samt for særlige af præsidentens pålagte rejseaktiviteter, kan der udbetales godtgørelse til egen person efter de for forsvaret gældende regler. 

  

DGHF og "GARDEHUSAREN”s regnskabsår er kalenderåret.  

 

Forretningsføreren er medlem af Forretningsudvalget og er observatør i Præsidiet. 

_____________________________________________________________

  

Æresmedlemmer  

§ 8 

Efter indstilling til Præsidiet kan et medlem, der har vist en særlig interesse og ydet en ekstraordinær indsats for GHR, DGHF eller GHF udnævnes til æresmedlem af DGF. 

_____________________________________________________________

  

Vedtægtsændringer  

§ 9 

Forslag til vedtægtsændringer for DGHF kan fremsættes af Præsidiet eller Repræsentantskabet og gøres til genstand for beslutninger ved urafstemning, hvor mindst halvdelen af medlemmerne i DGHF skal have afgivet stemme. 

Til vedtagelse af forslag kræves 2/3 flertal af de fremmødte delegerede. 

_____________________________________________________________ 

 

Opløsning  

§ 10 

 

Forslag om DGHF opløsning skal meddeles og vedtages som en vedtægtsændring i Repræsentantskabet, dog skal vedtagelsen bekræftes på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, som afholdes tidligst 14 dage efter beslutningen.  Ved opløsning bestemmer Repræsentantskabet samtidigt på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, hvorledes DGHF arkiv, aktiver og driftsbeholdning samt donerede midler skal anvendes. 

_____________________________________________________________

  

Udmeldelse  

§ 11 

En GHF kan nedlægge sig selv, efter de vedtægter der er gældende for foreningen. Beslutningen meddeles snarest muligt Præsidiet. GHF kan ikke fravælge tilknytningen til DGHF.  

  

_____________________________________________________________

*) Ovennævnte vedtægter - godkendt på repræsentantskabsmødet 15. maj 2011- træder i kraft pr. 1. juli 2011, hvorefter  

GHF er forpligtede til at tilpasse relevante kontingenter, love og vedtægter på respektive førstkommende generalforsamlinger. Der er i Præsidiet enighed om, at foreningerne gives to år til at gennemføre disse tilpasninger. 

Fællesvedtægtens bestemmelser sætter GHF vedtægter ud af kraft, hvor der måtte være uoverensstemmelser.

 **) Punktet er besluttet rettet under Repræsentantskabsmødet den 20. maj 2017